ཉག་ཆུ་རྫོང་དུ་ཆུ་ལོག Flood in Nyagchu County

1 week ago


ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༤ ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༠ ཉིན། བོད་ནང་དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཉག་ཆུ་རྫོང་དགེ་བཤེས་ལུང་པའི་ནང་ཆར་ཞོད་རྐྱེན་གྱིས་ཆུ་ལོག་དང་འདམ་རུད་བྱུང་སྟེ། ཉེ་འདབས་སུ་ཆགས་པའི་གྲོང་ཚོའི་ནང་གནོད་འཚེ་ཤུགས་ཆེན་ཐེབས་ཡོད་འདུག On 10th June: Flood in Nyagchu County caused property damages. བོད་སྐད་སྡེ་ཚན། Service web: http://www.rfa.org/tibetan/ Subscribe: http://bit.ly/29XoS4k Youtube: https://www.youtube.com/user/RFATibetan facebook: https://www.facebook.com/rfa.tibetan twitter: https://twitter.com/rfatibet soundcloud: https://soundcloud.com/rfatibetan podcast: http://www.rfa.org/tibetan/podcasts/
Original Article