RFA Tibetan TV Program 06-11-2024 བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༤།༠༦།༡༡།

1 week ago


ཐེངས་འདིའི་བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར་ནང་། · གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཟུར་པ་དང་། སྨན་རྩིས་ཁང་། སྐུ་སྲུང་ཟུར་པ་བཅས་ནས་བརྟན་བཞུགས་ཕུལ་ཡོད་པ། · སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་པའི་ལས་གཞི་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་གསུང་འདུག · ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བོད་དམག་ལ་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲོད་སའི་དམག་སྒར་ཆགས་ཡུལ་ས་གནས་ཏག་ཏག་དེ་རྩད་གཅོད་ཐུབ་པའི་རྗེས་དྲན་མཛད་སྒོ་ཞིག་འཚོགས་ཡོད་པ། Anchor: Palden Gyal Producer: Yeshi Tashi -------------------------------------------------------------------------------------- བོད་སྐད་སྡེ་ཚན། Service web: http://www.rfa.org/tibetan/ Subscribe: http://bit.ly/29XoS4k Youtube: https://www.youtube.com/user/RFATibetan facebook: https://www.facebook.com/rfa.tibetan twitter: https://twitter.com/rfatibet soundcloud: https://soundcloud.com/rfatibetan podcast: http://www.rfa.org/tibetan/podcasts/
Original Article